Okoljska politika

POLITIKA RAVNANJA Z OKOLJEM PODJETJA DOGA GALVANA D.O.O.

V podjetju smo se odločili, da naš sistem vodenja nadgradimo in izboljšamo s sistemom ravnanja z okoljem. Zato uvajamo sistem ravnanja z okoljem po mednarodnem standardu ravnanja z okoljem ISO 14001.

Pri našem delu in ravnanju nas vodijo naslednja osnovna načela:

 • poslujemo v skladu s sprejeto in tekoče veljavno zakonodajo ter drugimi zahtevami na katere pristajamo,
 • skladnost z zakonodajnimi in drugimi zahtevami redno preverjamo in sproti odpravljamo eventualne neskladnosti,
 • prizadevamo si za učinkovito rabo energije in vode, surovin in pomožnih surovin ter tako zmanjšujemo emisije snovi v vode in zrak ter zmanjšujemo nastajanje odpadkov,
 • prizadevamo si za vpeljavo najboljših razpoložljivih proizvodnih tehnik, uvajamo varnejše in zdravju prijaznejše postopke skladno s tehnološkimi in finančnimi zmožnostmi ob upoštevanju načela gospodarnosti,
 • ločujemo odpadke in si dolgoročno prizadevamo zmanjšati nastanek odpadkov, posebej nastajanje nevarnih odpadkov,
 • redno identificiramo in spremljamo okoljske vidike in vplive na okolje, ki so posledica izvajanja naše dejavnosti,
 • iščemo dialog v zvezi z okoljskimi vprašanji z dobavitelji, kupci in zainteresirano javnostjo,
 • preverjamo realizacijo zadanih ciljev ravnanja z okoljem, politike in strategije ravnanja z okoljem ter skrbimo za pravočasno odpravljanje odstopanj.

Z namenom doseganja dolgoročnih poslovnih ciljev podjetja se zavezujemo:

 • načrtovati letne cilje ravnanja z okoljem, jih realizirati, preverjati ter po potrebi dopolnjevati in spreminjati,
 • seznaniti s Politiko ravnanja z okoljem vse zaposlene v podjetju,
 • izvajati ukrepe za preprečevanje onesnaževanja okolja, predvsem naravnih vodotokov,
 • skrbeti za trajnostni razvoj z zmanjševanjem porabe energije in vode ter zmanjševanjem nastajanja odpadkov, posebej nevarnih odpadkov.

Vodstvo podjetja se obvezuje, da bo s svojim delovanjem sledilo zastavljenim ciljem ravnanja z okoljem in ga nenehno izboljševalo.

Vsak zaposlen v podjetju je odgovoren za kakovost svojega dela ter upoštevanje politike ravnanja z okoljem.

 

Krmelj, 30.09.2019                                                                                      

Irena Dobnik, direktorica

Pošljite povpraševanje

Stalen nadzor tehnološkega procesa v skladu z ISO
standardom 9001:2015 in 14001:2015, ter dobra organiziranost podjetja zagotavljata
možnost oblikovanja konkurenčnih cen.